Przedmiot działalności Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu

Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie Wielkopolskiemu. Straż Rybacka jest państwową jednostką budżetową i dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Straż Rybacka działa na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym i zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o jej utworzeniu.

Strukturę organizacyjną Straży Rybackiej określa wydane na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu oraz jej statut  i regulamin organizacyjny.

Strażą Rybacką kieruje Komendant Wojewódzki podległy bezpośrednio Wojewodzie Wielkopolskiemu. Komendant Wojewódzki kieruje pracą Straży przy pomocy Głównego Księgowego oraz komendantów posterunków rejonowych:

1) w Chrzypsku Wielkim;

2) w Kaliszu;

3) w Koninie;

4) w Lesznie;

5) w Pile;

6) w Pobiedziskach;

7) w Zaniemyślu.

Terenem działania Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu są powierzchniowe wody śródlądowe województwa wielkopolskiego.

Do zakresu działania Straży Rybackiej należy w szczególności:

1) kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie;

2) nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa;

3) współdziałanie z Policją, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką, Państwowymi Strażami Rybackimi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi w zakresie przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym i o ochronie przyrody oraz w zakresie zwalczania kłusownictwa i  szkodnictwa leśnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-11-15 10:48:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-11-29 14:14:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki