Informacja o dostępie do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Straży w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres : biuro@psr.poznan.pl,

 • przesłać pocztą na adres: Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,

 • złożyć osobiście w siedzibie Straży (pok. 323, bud. C) lub w posterunkach rejonowych,

 • przesłać  faxem na numer: 61 853 18 71.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów.

Stosownie do powyższego można pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. Dodatkowe koszty odnoszą się do określonego żądania i obejmują realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty.

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa zasady i tryb udostępniania informacji publicznej oraz podmioty obowiązane do jej udostępnienia.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 853 18 71, mail: biuro@psr.poznan.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu pod adresem: biuro@psr.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Wytworzył:
Karolina Dembińska-Bąk
(2016-12-06)
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-12-06 13:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembińska-Bąk Karolina
(2018-05-25 10:49:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki