Przetarg 1/2022

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. poniżej kwoty 140 000 euro na dostawę samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod numerem 2022/BZP 00302598/01 oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania w dniu 11.08.2022 r.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1 formularz ofertowy - pdf

Załącznik nr 2A oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 2A oświadczenie wykonawcy - pdf

Załącznik nr 2B oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 2B oświadczenie dot. grupy kapitałowej - pdf

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 opis techniczny przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 16.08.2022 r.

Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 17.08.2022 r.

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2022-08-11 15:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2022-08-23 08:49:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki