Przetarg nieograniczony na dostawę trzech specjalistycznych samochodów terenowych - zakończony 1/2018

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na dostawę trzech specjalistycznych samochodów terenowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 609472-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.

Ogłoszenie opublikowane na stronie UZP

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

 

Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 29.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 30.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 31.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 31.08.2018r.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2018-08-24 12:10:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2022-08-11 15:55:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki