Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTOR PUBLICZNEGO

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji (zwani: użytkownikami) sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Zobowiązuje się użytkowników ponownie wykorzystujących informacje sektora publicznego udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Straży do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Straży;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Straż ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej).

 

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. przekazuje się informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje się o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa się ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia się wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Regulacje dotyczące wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (art. 21 - 25 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

 

Informacja o:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Czynniki, które przede wszystkim będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:

 • koszty materiałów wykorzystywanych do przygotowania informacji (np. wykonywanie wydruków i kserokopii),
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty przekazania informacji (uzależnione od wybranej formy przesłania materiałów),
 • koszty pracy dodatkowej w związku z przygotowaniem informacji (np. z uwzględnieniem kosztów anonimizacji).

Wysokość kwoty będzie uzależniona, w szczególności od czasochłonności przygotowania informacji (zakres wnioskowanych informacji, charakter danych źródłowych) i kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie (rzeczywiste koszty).

Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

 

Wytworzył:
Karolina Dembińska-Bąk
(2016-12-06)
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-12-06 13:17:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-12-06 13:17:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki