Przetarg 2/2022

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. poniżej kwoty 140 000 euro na dostawę samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod numerem 2022/BZP 00320345/01 oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania w dniu 25.08.2022 r.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1 formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2A oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2A oświadczenie wykonawcy pdf

Załącznik nr 2B oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 2B oświadczenie dot. grupy kapitałowej pdf

Załącznik nr 3 wzór umowy

załącznik nr 4 opis techniczny przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzył:
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2022-08-25 15:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2022-09-19 12:26:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki