Załatwianie spraw

 Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

 1. Komendant Wojewódzki, Komendanci posterunków rejonowych, a w przypadku ich nieobecności - strażnicy przez nich wyznaczeni:
 • raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 odpowiednio w siedzibie Straży i w siedzibach posterunków rejonowych;
 1. Strażnicy na stanowiskach pracy w w siedzibie w Poznaniu:
 • w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 16:00;
 • pozostałe dni w godzinach od 8:30 - 14:30.

      Rozpatrywanie spraw

Sprawy rozpatrywane są w terminie i na zasadach określonych w przepisach właściwych. Informacje na temat wnoszonych spraw (m.in. o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw) udzielane mogą być odpowiednio osobiście, pisemnie, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 

Antykorupcja

Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu deklaruje, iż jest organizacją transparentną działającą na podstawie przepisów prawa.

Informację na temat działania o charakterze korupcyjnym dotyczącą wyłącznie Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu można przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, można również złożyć w siedzibie PSR lub na posterunku rejonowym (z dopiskiem: ANTYKORUPCJA).

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe osoby zgłaszającej, dane kontaktowe (nr tel., e-mail, adres korespondencyjny), dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, opis wystąpienia incydentu.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie zgłoszenia dotyczące działania PSR. Zgłoszenia incydentu, które nie dotyczą działania PSR przesyłane są bez rozpatrzenia wg właściwości.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI - SPRAWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 853 18 71, mail: biuro@psr.poznan.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu pod adresem: biuro@psr.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI - SKARGI I WNIOSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 853 18 71, mail: biuro@psr.poznan.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu pod adresem: biuro@psr.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania i rozpatrywania sygnałów obywatelskich (skarg, wniosków, petycji, listów), zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 5 września 2014 r. o petycjach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Wytworzył:
Karolina Dembińska-Bąk
(2016-12-08)
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-12-08 08:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2022-03-22 12:54:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki